Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) Liêng Kiến Quang Nghe nhạc Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) mp3 nhanh nhất miễn phí

Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) - Liêng Kiến Quang

1122

Lời bài hát: Chú Đại Bi (Phạn Ngữ)

NAMO RATNA TRAYAYA
Nàm mồ rát na tra ya ya

NAMO ARYA JNANA
Nam mố A ri a cha nà

SAGARA, VAIROCHANA
Sà gá ra , vây rô cha rà

BYUHARA JARA TATHAGATAYA
But ha ra cha ra, tat thá ga tay rà

ARAHATE SAMYAKSAM BUDDHAYA
À rà hát tê , sam my sam , But đà yà

NAMO SARWA TATHAGATE BHYAY ARHATA BHYAH
Na mô sa wa ta tha ga tê bê , á a ha ta bề

SAMVAKSAM BUDDHE BHVAH , NAMO ARVA AVALOKITE
Sàm wá sam , But đê bê , nam mô ai ra ai va lô kì tề

SHORAYA BODHISATTVAYA
Shô ray a , Bốt đí shô vai yà

MAHA SATTVAYA , MAHA KARUNIKAYA
Mà hà sát vay ya , Ma ha ka ru ni kài yrà


TADYATA , OM DARA DARA
Tha đai ya , Ốm đa ra .. đa rà

DIRI DIRI , DURU DURU
Đì rì .. đí ri, Đu ru .. đu rù

ITTE WE , ITTE CHALE CHALE
Ít ti wê , Ít tí cha lê cha lề

PURACHALE PURACHALE
Pù rà chá lê, pu ra cha lề

KUSUME KUSUMA WA RE
Ku su mê, ku su ma wa rê

ILI MILLI, CHITI JVALAM , APANAVE SHOHA
I lí mi li , chi ti, shô alam a pá na vê …. Shôooo… haa


Nhạc hay Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) hot nhất - mp3 zing - tại Website NhacHay.Mobi, Nhạc mp3 Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) chất lượng cao

Nhạc Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) nhanh - tai nhac mien phi - tại Website NhacHay.Mobi, Tải nhạc hay Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) cùng website NhacHay.Mobi

ALBUM/PLAYLIST

MV/VIDEO